BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   KARTA B

Karta B1/08 - Przebudowa Stacji Paliw w Świętajnie
Karta B1/09 - Budowa zakładu kat. I w Długim Borku 
Karta B2/09 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasutno-Powałczyn w gminie Świętajno 
Karta B3/09 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Leśnej w Świętajnie.
Karta B4/09 - Budowa uzbrojenia amfiteatru w Spychowie
Karta B2-1/09 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasutno-Powałczyn w gminie Świętajno 
Karta B3-1/09 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Leśnej w Świętajnie
Karta B4-1/09 - Budowa uzbrojenia amfiteatru w Spychowie
Karta B1-1/09 - Budowa zakładu kategorii I w Długim Borku.
Karta B5/09 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla ludności w miejscowosci Piasutno 
Karta B1/10 - Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w m. Świętajno 
Karta B2/10 - Budowa elektrociepłowni  biogazowej o mocy 0,4 MW  na działkach nr 842/10 i 842/6 położonych w obrębie geodezyjnym Świętajno 
Karta B1-1/10 - Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w m. Świętajno.
Karta B2-1/10 - Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 0,4 MW działkach nr 842/10 i 842/6 położonych w obrębie geodezyjnym Świętajno.
Karta 1-1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koczek.
Karta 2-1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Połom.
Karta 3-1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia.
Karta 4-1/2011 - Budowa kanalizacji w m. Kierwik
.
Karta 5-1/2011 - Budowa stacji uzdatniania wody w m. Spychowo.
Karta 6-1/2011 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Spychowo.
Karta 1-1.1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koczek.
Karta 2-1.1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Połom.
Karta 3-1.1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia.
Karta 4-1.1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kierwik.
Karta 5-1.1/2011 - Budowa stacji uzdatniania wody w m. Spychowo.
Karta 6-1.1/2011 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie.
Karta 7-1/2011 - Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Spychowo
Karta 8-1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Połom
 
Karta 9-1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kierwik,Kolonia i Koczek
Karta 7-1.1/2011 - Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Spychowo-decyzja
Karta 8-1.1/2011 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Połom - decyzja
Karta 9-1.1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kierwik, Kolonia, Koczek - decyzja
.
Karta 2-1/2012 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Powałczyn - postanowienie
Karta 2-1.1/2012 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Powałczyn - decyzja 
Karta 3-1/2012 - Budowa sieci wodociągowej  Świętajno- Chochół
Karta 1-1/2013 - Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych położonych w Nadleśnictwie Strzałowo.
Karta 2-1/2013 - Budowa sieci wodociągowej w m. Bystrz - postanowienie
Karta 4-1/2012 - Postanowienie ustalające zakres raportu dla instalacji do produkcji półproduktu do wytwarzania węglowodorów płynnych ,działaka 77/1  w m. Świętajno 
Karta 3-1.1/2012 - Budowa sieci wodąciągowej Świętajno-Chochół - decyzja. 
Karta 1-1.1/2013 - Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych położonych w Nadleśnictwie Strzałowo - decyzja 
Karta 2-1.1/2013 - Budowa sieci wodociągowej w m. Bystrz - decyzja. 
Karta 3-1.1/2013  - Racjonalizacja wykorzystania energii oraz poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem biomasy oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Świętajno- decyzja
.
Karta 4-1/2013 - Postanowienie o braku ooś dla zmiany decyzji Te.6220.16.2011 z dnia 25 .01.2012 r. 
Karta 5-1/2013 - Postanowienie o braku ooś dla budowy budynku obory, płty gnojowej, zbiornika na gnojówkę  oraz zbiornika na nieczystości płynne - działka nr 965 w Świętajnie 
Karta 4-1.1/2013 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kierwik, Kolonia, Koczek - decyzja.

Karta 5-1.1/2013 - Budowa budynku obory o wielkości do 59 DJP, płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę oraz zbiornika na nieczystości płynne na działce nr 965 w m. Świętajno - decyzja. 
Karta 1-1/2014 - Budowa budynku obory pod obsadę zwierząt do 61 w m. Długi Borek. 
Karta 2-1/2014 - Postanowienie o obraku ooś dla budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej na gruntach wsi Spychowo 
Karta 3-1/2014 - Postanowienie o braku ooś dla budowy sieci wodociągowej w m. Koczek 
Karta 4-1/2014 - Postanowienie o braku ooś dla budowy sieci wodociągowej w m. Kierwik
Karta 5-1/2014 - Budowa sieci wodociągowej w m. Jeruty (Chajdyce) - Postanowienie
Karta 5-1.1/2014 - Budowa sieci wodąciogowej w m. Jeruty (Chajdyce) - Decyzja
Karta 3-1.1/2014 - Budowa sieci wodociągowej w m. Koczek - Decyzja 
Karta4-1.1/2014 - Budowa sieci wodociągowej w m. Kierwik - Decyzja 
Karta1- 1/2012 - Budowa stawu rekreacyjnego na działce nr 842/11 w m. Świętajno - Postanowienie 
Karta 2-1.1/2014 - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Spychowo - Decyzja

Karta 1-1.1/2014 - Budowa obory ze zbiornikiem na gnojowicę na działce nr 181 w m. Długi Borek -Decyzja

Karta 1-1.1/2012 - Budowa stawu rekreacyjnego na działce nr 842/11 w  m. Świętajno - decyzja 
Karta 1-1/2015 - dotyczy braku potrzeby przeprowadzania OOŚ dla adaptacji istniejącego budynku inwentarskiego do chowu cieląt na potrzeby chowu brojlerów w m. Długi Borek - Postanowienie.

Karta 2-1/2015 - Budowa magazynu paliw dla potrzeb własnych na działce nr 77/1 w Świętajnie - postanowienie
Karta 3-1/2015 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo - postanowienie
Karta 1-1.1/2015 - Adaptacja istniejącego budynku inwentarskiego do chowu cieląt na potrzeby chowu brojlerów na działce nr 211/1 w m. Długi Borek - decyzja.
Karta 2-1.1/2015 - Budowa magazynu paliw  dla potrzeb własnych na działce nr 77/1 w m. Świętajno - decyzja.
Karta 4-1/2015 - budowa farmy fotowoltaicznej "Świętajno I" o mocy do1 MW na działce nr 82/1 w Jerutach - postanowienie
Karta 3-1.1/2015 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - decyzja 

Karta 4-1.1/2015 - budowa farmy fotowoltaicznej „Świętajno I” o mocy do 1 MW, na działce nr ewidencyjny 82/1, obręb geodezyjny Jeruty – decyzja

Karta 2-1/2016 - przebudowa drogi gruntowej nr 198011N na odcinku Chochół – Biały Grunt od km 2 + 126 do km 4 + 557, gm. Świętajno –  postanowienie

Karta 1-1/2016 - budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr „P-1” na działkach nr ewidencyjny 303/3, 304/17, 331/4, 331/3, 333, 327, 338/2, 324/51, 335/1, 335/2, 324/47, 324/48, 336/6, 336/7, 338/3, 343, 339/8, obręb geodezyjny Spychowo – postanowienie

Karta 2-1.1/2016 - przebudowa drogi gruntowej nr 198011N na odcinku Chochół – Biały Grunt od km 2 + 126 do km 4 + 557, gm. Świętajno –  decyzja

Karta 3-1/2016 - usytuowanie na terenie planowanej hali magazynowo – produkcyjnej zlokalizowanej na wydzielonej części działki nr ewid. 77/1, obręb geodezyjny Świętajno gm. Świętajno, instalacji do produkcji półproduktu do wytwarzania węglowodorów płynnych – postanowienie

Karta 3-1.1/2016 - usytuowanie na terenie planowanej hali magazynowo – produkcyjnej zlokalizowanej na wydzielonej części działki nr ewid. 77/1, obręb geodezyjny Świętajno gm. Świętajno, instalacji do produkcji półproduktu do wytwarzania węglowodorów płynnych – decyzja


Karta 5-1.1/2015  - rozbudowa obiektu chowu kurcząt brojlerów zlokalizowanego na działce nr 211/1 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gm. Świętajno - decyzja


Karta 1-1.1/2016 - budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr „P-1” na działkach nr ewidencyjny 303/3, 304/17, 331/4, 331/3, 333, 327, 338/2, 324/51, 335/1, 335/2, 324/47, 324/48, 336/6, 336/7, 338/3, 343, 339/8, obręb geodezyjny Spychowo – decyzja

Karta 4-1.1/2016 - przebudowa drogi gminnej Nr 198006N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Jeruty – Jerutki (Etap I)”, w km 2+350 – 4+668, gm. Świętajno – decyzja

Karta 5-1/2016 - budowa instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym bioodpadów, odpadów zielonych oraz komunalnych osadów ściekowych z wykorzystaniem procesu odzysku R3 tj. recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), a także odpadów w postaci gruzu budowlanego z wykorzystaniem procesu odzysku R12 tj. wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji
R1 – R11, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 77/1, obręb geodezyjny Świętajno, gm. Świętajno – postanowienie


Karta 6-1/2016 - przebudowa gminnej, mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo na działkach nr ewidencyjny 6/6, 7/3, 101/3 – obręb geodezyjny Spychowo, gm. Świętajno – postanowienie

Karta 7-1.1/2016 - budowa drogi leśnej w Leśnictwie Czajki, w Nadleśnictwie Spychowo na działkach nr ewidencyjny 3296/2, 3295/2, 3296/3, 3295/3, 3302, 3303, 3304, 3305/1 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gm. Świętajno – decyzja

Karta 6-1.1/2016 - przebudowa gminnej, mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo na działkach nr ewidencyjny 6/6, 7/3, 101/3 – obręb geodezyjny Spychowo, gm. Świętajno – decyzja

Karta 5-1.1/2016 - budowa instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym bioodpadów, odpadów zielonych oraz komunalnych osadów ściekowych z wykorzystaniem procesu odzysku R3 tj. recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), a także odpadów w postaci gruzu budowlanego z wykorzystaniem procesu odzysku R12 tj. wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 77/1, obręb geodezyjny Świętajno, gm. Świętajno – decyzja

Karta 1-1/2017 - budowa farmy fotowoltaicznej położonej na działce nr ewidencyjny 136 – obręb geodezyjny Jerutki, gmina Świętajno – postanowienie

Karta 2-1/2017 - budowa farmy fotowoltaicznej położonej na działce nr ewidencyjny 145 – obręb geodezyjny Jerutki, gmina Świętajno – postanowienie

Karta 2-1.1/2017 - budowa farmy fotowoltaicznej położonej na działce nr ewidencyjny 145 – obręb geodezyjny Jerutki, gmina Świętajno – decyzja

Karta 1-1.1/2017 - budowa farmy fotowoltaicznej położonej na działce nr ewidencyjny 136 – obręb geodezyjny Jerutki, gmina Świętajno – decyzja


Karta 1-1/2018 - budowa 30 sztuk budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewidencyjnym 23/31, 23/32, 23/33, 23/34, 23/35, 23/36, 23/37, 23/38, 23/39, 23/40, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/48, 23/49, 23/50, 23/51, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56, 23/57, 23/58, 23/62, 23/63, 23/64, 23/65, obręb geodezyjny Jerutki, gmina Świętajno - postanowienie

Karta 1-1.1/2018 - budowa 30 sztuk budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewidencyjnym 23/31, 23/32, 23/33, 23/34, 23/35, 23/36, 23/37, 23/38, 23/39, 23/40, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/48, 23/49, 23/50, 23/51, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56, 23/57, 23/58, 23/62, 23/63, 23/64, 23/65, obręb geodezyjny Jerutki, gmina Świętajno - decyzja

Karta 2-1/2018 - budowa obiektów magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działce nr ewidencyjny 178/4 w miejscowości Spychowo, obręb geodezyjny Spychowo, gmina Świętajno – postanowienie

Karta 2-1.1/2018 - budowa obiektów magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działce nr ewidencyjny 178/4 w miejscowości Spychowo, obręb geodezyjny Spychowo, gmina Świętajno – decyzja
Dokument utworzył(-a):  mgr inż. Jolanta Górska  (31.03.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (31.03.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Piotr Kalinowski  (04.09.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Piotr Kalinowski  (04.09.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
25091521 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^