BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   KARTA E

Karta E/08 - Budowa budynku rekreacji indywidualnej w obrębie Koczek 
Karta E1/09 - Budowa zakładu kat.1 w Długim Borku.
Karta E1/10 - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 367/3 w obrębie Spychowo.
Karta E2/10 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 367/1 w obrębie Spychowo 
Karta 1/2010 - dot. wycinki drzew na działce nr 56/137 obręb Jerutki  
Karta I/2012 - projekt programu usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świętajno na lata 2012-2032   
Karta II/2012 Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest ...  
Karta III/2012 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
Karta IV/2012 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
Karta V/2012 Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.
Karta VI/2012Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
Karta VII/2012 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
Karta VIII/2012  Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg
Karta IX/2012 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg
Karta X/2012  Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno Łęg
Karta XI/2012  Opinia wymagana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg

Karta XII/2012 - Budowa budynku jednorodzinnego na cele rekreacyjne na działce 165/23 w m. Kolonia 

Karta XIII/2012 - Budowa budynku jednorodzinnego na cele rekreacyjne na działce 165/24 w m. Kolonia
Karta XIV/2012 - Budowa budynku jednorodzinnego na cele rekreacyjne na działce 165/25 w m. Kolonia
Karta XV/2012 - Budowa budynku jednorodzinnego na cele rekreacyjne na działce 165/22 w m. Kolonia
Karta XVI/2012 + Budowa budynku jednorodzinnego na cele rekreacyjne na działce 165/21 w m. Kolonia
Karta XVII/2012 - Budowa budynku jednorodzinnego na cele rekreacyjne na działce 165/20 w m. Kolonia
 
Karta XVIII/2012 - Budowa budynku jednorodzinnego na cele rekreacyjne na działce 165/19 w m. Kolonia 
Karta XIX/2012 - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świętajno na lata 2012 - 2032.
Karta XX/2012 - Podsumowanie Programu usuwania Azbestu... 
Karta I/2013 - Ustawienie na terenie planowanej hali magazynowo-produkcyjnej instalacji do produkcji półproduktu do wytwarzania węglowodorów płynnych.
Karta I/2015 - Rozbudowa farmy brojlerów na działce Nr 211/1 w Długim Borku - raport

Karta I/2016 - budowa instalacji do przetwarzania komunalnych osadów ściekowych i bioodpadów, z wykorzystaniem procesu odzysku R3, budowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych w pryzmach otwartych, z wykorzystaniem procesu odzysku R3, budowa instalacji do przetwarzania odpadów w postaci gruzu budowlanego z wykorzystaniem procesu odzysku R12

Karta IA/2016 - budowa instalacji do przetwarzania komunalnych osadów ściekowych i bioodpadów, z wykorzystaniem procesu odzysku R3, budowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych w pryzmach otwartych, z wykorzystaniem procesu odzysku R3, budowa instalacji do przetwarzania odpadów w postaci gruzu budowlanego z wykorzystaniem procesu odzysku R12Dokument utworzył(-a):  mgr inż. Jolanta Górska  (25.06.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (25.06.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Piotr Kalinowski  (04.09.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Piotr Kalinowski  (04.09.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
25093524 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^