BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznychGminy Świętajno w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.     08.01.2019     
  ∴  Informacja Wójta Gminy Świętajno z dnia 24.12.2018 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie schronienia     24.12.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. udzielenie schronienia dla osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Świętajno, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.     28.11.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     18.04.2018     
  ∴  Informacja Wójta Gminy Świętajno z dnia 26.02.2018 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Świętajno w 2018 roku przez organizacje pozarządowe     05.03.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     18.12.2017     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujący usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z tyt. wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Świętajno, w miejscu ich zamieszkania.     24.11.2017     
  ∴  Informacja Wójta Gminy Świętajno o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych     27.03.2017     
  ∴  Informacja Wójta Gminy Świętajno z dnia 03.03.2017 r.o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Świętajno w 2017 roku przez organizacje pozarządowe     06.03.2017     
  ∴  Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obejmujący usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z tyt. wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Świętajno, w miejscu ich zamieszkania.     28.02.2017     
  ∴  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.     20.01.2017     
  ∴  Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.     27.12.2016     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych od dnia 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obejmujący usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które z tyt. wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Świętajno, w miejscu ich zamieszkania.     28.11.2016     
  ∴  Informacja Wójta Gminy Świętajno z dnia 25.02.2016 r.o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Świętajno w 2016 roku przez organizacje pozarządowe     26.02.2016     
  ∴  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.     22.01.2016     
  ∴  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 2015 r.     02.03.2015     
  ∴  Konkurs ofert 2015     26.01.2015     
  ∴  Oferta realizacji zadania publicznego od Stowarzyszenia "Przyjazne Spychowo" na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn."AKADEMIA TEATRALNA"     08.12.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2014 roku przez organizacje pozarządowe     24.02.2014     
  ∴  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 r.     24.01.2014     
  ∴  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014     17.01.2014     
  ∴  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r.     23.12.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2013 r. przez organizacje pozarządowe     22.05.2013     
  ∴  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Świętajno w 2013 r.     17.04.2013     
  ∴  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2012 r. przez organizacje pozarządowe     22.10.2012     
  ∴  Konkurs ofert na wykonaie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2012 r. - budowa placów zabaw     10.09.2012     
  ∴  Oferta realizacji zadania publicznego w roku 2012     13.07.2012     
  ∴  Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Rok 2012     11.07.2012     
  ∴  Zadania publiczne na 2012 r.     31.05.2012     
  ∴  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Gminy Świętajno w 2011 roku przez organizacje pozarządowe.     12.09.2011     
  ∴  Konkurs ofert pn. "Zajęcia ogólnorozwojowe - PAMIĘTAJMY O SOBIE I INNYCH"     18.07.2011     
  ∴  Oferta realizacji zadania publicznego, zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Bawmy się" - impreza kulturalno-rozrywkowa w msc. Długi Borek     08.07.2011     
  ∴  Zadania publiczne w 2011 roku     04.03.2011     
  ∴  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2010 w archiwum     11.05.2010     
  ∴  Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w archiwum     23.03.2010     
  ∴  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu Gminy Świętajno w 2009 roku przez organizacje pozarządowe w archiwum     20.05.2009     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
25092506 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^