BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Wójt Gminy Świętajno
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
gminy Świętajno w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) a także zgodnie z Uchwałą nr XII/80/2015 rady Gminy Świętajno z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2016, zarządza się co następuje:
 
 
§ 1
Rodzaj  zadania
 
1. Konkurs ofert obejmuje wsparcie zadań wymienionych w §1 ust.2.2 oraz powierzenie zadań wymienionych w §1 ust. 1.1, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 
2.1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, konkurs obejmuje realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”.
 
2.2 . W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, konkurs obejmuje realizację następujących zadań:
 
1.    „W każdym drzemie artysta” – działania o  profilu artystycznym, inicjującym rozwijanie pasji i talentów;
 
2.    „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
3.    „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
4.    Powiatowy Festiwal Młodych Talentów – realizacja festiwalu o profilu muzycznym;
 
5.    Realizacja przedsięwzięć związanych z kultywowaniem kultury mazurskiej na terenie gminy Świętajno.
 
3. Przez zadanie, o którym mowa w ust.2.1 należy rozumieć działalność, której założeniem jest organizacja zajęć sportowych o profilu piłki nożnej dla mieszkańców gminy Świętajno, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
4. Celem zadania, o którym mowa w ust.2.1 jest popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Świętajno oraz utworzenie na terenie gminy sekcji piłki nożnej.
5. Dotacja na zadanie może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z:
·         zatrudnieniem trenerów do prowadzenia zajęć,
·         zakupem sprzętu sportowego, odzieży sportowej,
·         uczestnictwem w turniejach, rozgrywkach i wyjazdach sportowych,
·         dopuszcza się możliwość poniesienia kosztów ogólnych dot. obsługi zadania, z uwzględnieniem, że koszty te nie przekroczą 10% łącznej kwoty przyznanej dotacji.
 
6. Celem zadań, o których mowa w ust. 2.2 jest kreowanie kultury, sztuki i rekreacji na terenie gminy Świętajno, a także rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców gminy Świętajno.
7. Przez zadanie, o którym mowa w ust. 2.2 pkt.1 należy rozumieć realizację wszelkich działań, mających na celu rozwijanie pasji i talentów - warsztaty wokalne, taneczne, plastyczne, teatralne, nauka gry na instrumentach muzycznych, realizacja festiwali, koncertów.
8. Przez zadanie, o którym mowa w ust. 2.2 pkt.2 należy rozumieć organizację i kompleksowe przeprowadzenie jednodniowego wydarzenia „Powrót Juranda do Spychowa” na terenie miejscowości Spychowo, w sezonie wakacyjnym.
9. Przez zadanie, o którym mowa w ust.2.2 pkt. 3 należy rozumieć organizację i kompleksowe przeprowadzenie co najmniej jednodniowego Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Miecz Juranda,  na terenie miejscowości Spychowo, w sezonie letnim.
10. Przez zadanie, o którym mowa w ust.2.2 pkt. 4 należy rozumieć organizację i kompleksowe przeprowadzenie co najmniej jednodniowego wydarzenia pn. „Festiwal Młodych Talentów – realizacja festiwalu o profilu muzycznym”,  w miejscowości Jerutki.
11. Przez zadanie, o którym mowa w ust.2.2 pkt. 5 należy rozumieć realizację wszelkich przedsięwzięć związanych z kultywowaniem kultury mazurskiej na terenie gminy Świętajno – festyny, pikniki, koncerty, działania artystyczne, spotkania warsztatowe itp.
12. Dotacja na zadania wymienione w ust.2.2. pkt 1 może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z:
·         zatrudnieniem trenerów/specjalistów do prowadzenia zajęć indywidualnych bądź grupowych
·         zakupem lub wynajmem sprzętu technicznego, urządzeń, materiałów, strojów niezbędnych do przeprowadzenia danego przedsięwzięcia
·         udziałem w konkursach, przeglądach, festiwalach, turniejach (koszty usług transportowych, zakwaterowania, wyżywienia, biletów, karnetów, kart wstępu czy uczestnictwa)
·         dopuszcza się możliwość poniesienia kosztów ogólnych dot. obsługi zadania, z uwzględnieniem, że koszty te nie przekroczą 10% łącznej kwoty przyznanej dotacji.
13. Dotacja na zadania wymienione w ust.2.2. pkt 2-5 może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z:
·         zatrudnieniem podmiotów/ osób fizycznych do obsługi wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (np. konferansjer, akustyk, agencja ochrony)
·         zatrudnieniem trenerów do prowadzenia zajęć
·         zakupem lub wynajmem sprzętu technicznego, urządzeń, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia danego przedsięwzięcia
·         zamówieniem usługi cateringowej
·         zamówieniem usług związanych z zapewnieniem rozrywki dla uczestników (występy zespołów, zaproszonych gości, atrakcje dla dzieci itp.)
·         zakupem biletów, karnetów, kart wstępu
·         zakupem innych usług, niezbędnych do realizacji danego przedsięwzięcia
·         dopuszcza się możliwość poniesienia kosztów ogólnych dot. obsługi zadania, z uwzględnieniem, że koszty te nie przekroczą 10% łącznej kwoty przyznanej dotacji.
 
§ 2
 
Termin, warunki składania ofert
 
1.    W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w § 1. 
 
2.    W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.
 
3.    Oferty dotyczące wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12.02.2016 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno,  ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno z dopiskiem odpowiednio:
Ø  Otwarty konkurs ofert: Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno.
Ø  Otwarty konkurs ofert: „W każdym drzemie artysta” – działania o  profilu artystycznym, inicjującym rozwijanie pasji i talentów;
Ø  Otwarty konkurs ofert: „Powrót Juranda do Spychowa - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno”;
Ø  Otwarty konkurs ofert: „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno”;
Ø  Otwarty konkurs ofert: „Powiatowy Festiwal Młodych Talentów – realizacja festiwalu o profilu muzycznym”;
Ø  Otwarty konkurs ofert: „Realizacja przedsięwzięć związanych z kultywowaniem kultury mazurskiej na terenie gminy Świętajno.
 
4.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym w ust. 3 lub data stempla pocztowego.
 
5.    Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
1)    Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)    Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)    Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)    Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5)    Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
6)    Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7)    Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
8)    Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
     6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno:    www.bip.swietajno-ug.wwm.pl /ogłoszenia/ zadania publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 16.
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w pkt. 3, będą one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.
 
§ 3
 
Termin i warunki realizacji zadania
 
1.    Wszystkie zadania wymienione w §1.1 i 1.2 winny być wykonane w roku 2016, a udzielona z budżetu gminy dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31.12.2016 r.
2.    Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 
§ 4
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2016
 i  w roku poprzednim
 
Nazwa zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2016
Wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim
Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno
26000,00 zł.
26000,00 zł.
W każdym drzemie artysta – działania o  profilu artystycznym, inicjującym rozwijanie pasji i talentów
 
15000,00 zł.
6000,00 zł.
Powrót Juranda do Spychowa - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno
 
4500,00 zł.
4500,00 zł.
Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno
 
4500,00 zł.
4500,00 zł.
Powiatowy Festiwal Młodych Talentów – realizacja festiwalu o profilu muzycznym
3000,00
3000,00
Realizacja przedsięwzięć związanych z kultywowaniem kultury mazurskiej na terenie gminy Świętajno.
 
9000,00 zł.
-
  
§ 5
Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
 
1.    Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Świętajno, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.
2.    Opiniowania i oceny ofert dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy Świętajno.
3.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
4.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o kryteria określone w art. 15 ustawy, a w szczególności o:
a)    możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
b)    celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką samorządu gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem;
c)    posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego;
d)    osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu
e)    pozyskanie do współpracy  organów samorządu wojewódzkiego, powiatowego, administracji rządowej lub oraz innych partnerów publicznych i prywatnych; współfinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej lub funduszy pomocowych.
f)     posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania - jeśli dotyczy;
g)    rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej z planowanymi dofinansowaniami innych jedn. samorządu i innych podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi
h)    budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, udział procentowy wnioskowanej dotacji w koszcie całkowitym zadania;
i)      dotychczasową współpracę oferenta z gminą.
 
§ 6
 
Zasady przyznawania dotacji
 
1.    Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów.
2.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
3.    Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 
§ 7
 
Postanowienia końcowe
 
1.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.
2.    Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu gminy jest zobowiązany do:
a.    Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
b.    Dostarczenia na wezwanie Urzędu Gminy dokumentów potwierdzających realizację zadania, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z  nią związanej.
3. Dotacje nie mogą być przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania ( niezgodne z ofertą i kosztorysem).
 

Dokument utworzył(-a):  mgr Anna Spanialska  (22.01.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (22.01.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (22.01.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (22.01.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
23006517 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^