BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Ogłoszenie
  
Wójt Gminy Świętajno ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Gminy Świętajno w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  
 
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 573) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935), a także zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Świętajno z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2018
 
1. Konkurs ofert obejmuje wsparcie zadań wymienionych w §1 ust.2.2 i 2.3 oraz powierzenie zadań wymienionych w §1 ust. 2.1, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.
2.1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, konkurs obejmuje realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”.
2.2. W zakresie turystyki, konkurs obejmuje realizację zadania pn. ,,Prowadzenie punktu turystycznego Gminy Świętajno”
2.3 . W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, konkurs obejmuje realizację następujących zadań:
 
1.    „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”; - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno; 
2.    „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
3.    „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
4.    ,,Promujemy potrawy regionalne” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
5.    ,,Festiwal Kultur” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
6.    ,,Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
7.    „Scrabble nad jeziorem” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
8.    „Kolorowy świat dziecka” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 
Termin, warunki składania ofert
 
1.    W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w § 1. 
 
2.    W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.
 
3.    Oferty dotyczące wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.01.2018 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno,  ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno z dopiskiem odpowiednio:
-  Otwarty konkurs ofert: „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”;
-  Otwarty konkurs ofert: „Prowadzenie punktu turystycznego Gminy Świętajno”;
-  Otwarty konkurs ofert: „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”
-  Otwarty konkurs ofert: „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno”;
-  Otwarty konkurs ofert: „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno”;
Otwarty konkurs ofert: „Promujemy potrawy regionalne”;.
Otwarty konkurs ofert: „Festiwal Kultur”;
Otwarty konkurs ofert: „Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”;.
Otwarty konkurs ofert: „Scrabble nad jeziorem”;
Otwarty konkurs ofert: „Kolorowy świat dziecka”;
 4.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym
w ust. 3 lub data stempla pocztowego.
5.    Oferta powinna zawierać w szczególności:
1)    Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)    Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)    Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)    Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5)    Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł;
6)    Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7)    Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
8)    Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
     6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno:    www.bip.swietajno-ug.wwm.pl /ogłoszenia/ zadania publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 16.
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w § 2 pkt. 3, będą
one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.
 
Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ogłoszenia/ zadania publiczne/.
Do pobrania:
 

Dokument utworzył(-a):  Wojciech Lenkiewicz  (18.12.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (18.12.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (18.12.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (18.12.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
23000206 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^