BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. udzielenie schronienia dla osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Świętajno, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Świętajno, dnia 28  listopada  2018 r.
 
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
      O   OTWARTYM     KONKURSIE    OFERT
 
            Działając na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t. j. Dz. U.  z 2018 r.  poz. 450 ze zm.)
 
W ó j t     G m i n y
 
ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadania z zakresu pomocy społecznej tj. udzielenie schronienia dla osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania  na pobyt stały na terenie Gminy Świętajno,  od  dnia  1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 
            Zadanie powyższe realizowane jest w ramach zadania własnego Gminy Świętajno z zakresu pomocy społecznej – zgodnie z art.17 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)  - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie.
 
  1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonanie ww. zadań:
1.   organizacje pozarządowe prowadzące działalność  w zakresie pomocy społecznej,
2.    osoby   prawne  i   jednostki   organizacyjne   działające  na  podstawie przepisów   o   stosunku   Państwa   do   Kościoła   Katolickiego Rzeczpospolitej   Polskiej, stosunku  Państwa  do  innych  kościołów  i związków  wyznaniowych  oraz   gwarancjach   wolności    sumienia  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie  pomocy społecznej. Zadanie może być wykonywane przez podmioty, o których mowa  w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450 ze zm.) - prowadzące  działalność z zakresu pomocy społecznej.
 
  1. Wysokość  dotacji  na  realizację  zadań:
  • Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Świętajno w  2019 r.  – 30.000,00 zł.
Wysokość dotacji ustalono w oparciu o wytyczne do projektu budżetu na 2019 r.   Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie udzielenia schronienia oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.
 
     III. Warunki przyznania dotacji.
Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy, zgodnie ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie  wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016  poz.1300), pomiędzy Wójtem Gminy Świętajno, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
Dotacja przekazywana będzie w miesięcznych ratach na konto podmiotu uprawnionego, po przedłożeniu faktury z zestawieniem poniesionych wydatków za świadczone usługi (przyznane na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie).
 
    IV.  Termin i warunki realizacji  zadań.
Termin   realizacji zadań ustala się na okres od   01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa, o której mowa w części  III.
Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).  
 
     V.   Miejsce i termin składania ofert.
      1) oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs  ofert na udzielenie schronienia dla osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na terenie Gminy Świętajno”  osobiście lub drogą pocztową – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
      2) ostateczny termin składania ofert 20.12.2018 r. do godz. 9:00
 
      Oferta  na realizację zadania powinna zawierać:
1.     szczegółowy zakres proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
2.     informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
3.     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
Uwaga: w związku, z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896), nie przewiduje konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie zapewnienie możliwości jego spożycia oraz zapewnienie dostępu do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku, koszt, ciepłego posiłku będzie pokrywany na podstawie odrębnej umowy / porozumienia z Wykonawcą. W związku z powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej uwzględniać ww. kosztu.
4.     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
5.     informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
6.     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie , którego dotyczą zadania,
7.     inne informacje, które zdaniem oferenta będą miały znaczenie przy wyborze oferty.
 Do oferty  należy dołączyć:
1.      sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności oferenta za ubiegły rok,
2.      uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego,
3.      aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.
      Podmiot ubiegający się o realizowanie zadań składa ofertę na druku, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie  wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z      wykonania tego zadania( Dz. U. z 2016  poz.1300) .
     Wymagane załączniki muszą być dołączone w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
     VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20 grudnia 2018 r.  o godz. 10:00 w  siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie  oraz  na  BIP  Urzędu Gminy.
4. O wyborze realizatora zadania, wybrany podmiot zostanie  powiadomiony pisemnie.
      5. Wyboru dokona komisja powołana przez Kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie na podstawie następujących kryterium:
                   a) koszty wykonania zadania – 90%
                   b) merytoryczne przygotowanie do realizacji zadania, w tym   kwalifikacje osób przy 
                        udziale których, podmiot ma realizować  zadanie – 10%.
  Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
  1. dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
  2. uwzględnia zadeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
  3. dokonuje oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,
  6. uwzględnia wysokość dotacji, która przeznaczona jest na realizację zadania.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
Z wyłonionym podmiotem w drodze otwartego konkursu ofert zostanie zawarta umowa na realizację zadania.
 
VII.   Informacja  o realizacji  zadania
W roku 2017 schronienie świadczone dla 3 osób z terenu Gminy Świętajno na kwotę 28.200,00 zł.     
                                                                                 
                                                                                Wójt  Gminy                                                                                                            
                                                                         /-/ dr Alicja Kołakowska

Dokument utworzył(-a):  Ewa Gronowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  (28.11.2018)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (28.11.2018)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (28.11.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (28.11.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
23005749 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^