BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące  złożenia oferty na stanowisko  Pracownik ds. kontaktów z Beneficjentem Ostatecznym (BO)

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze zapytania ofertowego na stanowisko ds. kontaktów z BO w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętajno”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętajno” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dotyczące zakupu towarów/usług poniżej kwoty 30 000 euro. 

Zapytanie ofertowe na usługę medialną dot.  składania ofert na wykonanie usługi (poniżej 30 000 euro) polegającej na organizacji i przeprowadzeniu konferencji inaugurującej Projekt. pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętajno ” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;

Z uwagi na niejasności związane z zapytaniem ofertowym dot.  przygotowania dokumentacji przetargowej, regulaminu i formularzy naboru beneficjentów, w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętajno” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  udzielamy wyjaśnień. 

 
 

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętajno” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dotyczące zakupu towarów/usług poniżej kwoty 30 000 euro.  

Zapytanie ofertowe  na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętajno ” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
Wzór Umowy - do pobrania

 Informacja z wyniku postępowania na zapytanie ofertowe Nr Te.271.1.9.2014

Informacja o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe Nr Te.271.1.10.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące opiekuna świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świętajnie, opiekuna świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Świętajnie, opiekuna świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Spychowie, w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętajno realizowanego w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki  "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 / umowa zlecenie/

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego do świetlicy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świętajnie, w ramach realizacji projektu p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świętajno, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013   

załączniki nr 1 załącznik nr 2  


 


Dokument utworzył(-a):  mgr Anna Spanialska  (24.06.2014)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (24.06.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (15.10.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (15.10.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
25093859 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^