BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rok 2016

- Zarządzenie Nr MK.0050.15.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętajno

- Zarządzenie Nr MK.0050.12.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległaj.

- Zarządzenie nr MK..0050.10.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych.

- Zarządzenie Nr Or 0050.21.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych  i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Świętajno.

- Zarządzenie Nr MK.0050.9.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie  Nr Or 0050.19.2016 r. Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw funduszu sołeckiego.

Zarządzenie BF 0050.11.2016 r. Wójta Gminy Świętajno z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Świętajno.

- Zarządzenie Nr Or 0050.18.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Świętajno z podmiotami, wykonującymi działalność lobbingową.

- Zarządzenie Nr MK.0050.8.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości  lokalowej na rzecz najemcy wraz z udziałem w gruncie

- Zarządzenie Nr MK.0050.7.2016  Wójta Gminy Świętajno z dnia 25.05.2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie przy ul.Juranda 28 w Spychowie na rzecz najemców .

- Zarządzenie Nr OS 0050.5.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 12.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie.

- Zarządzenie Nr MK.0050.6.2016  Wójta Gminy Świętajno z dnia 26.04.2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno , nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa .

-Zarządzenie Nr MK.0050.5.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 14.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy nieodpłatnego udostępnienia części nieruchomości.

-Zarządzenie Nr MK.0050.4.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 25.03.2016 r. w sprawie nabycia odpłatnego nieruchomości budynkowej w trybie bezprzetargowym oraz nabycia prawa do gruntu.

-Zarządzenie Nr MK.0050.3.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 04.03.2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 83/2 w miejscowości Chochół w celu poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej o numerze ewid.5/5 stanowiącej własność nabywcy.

-Zarządzenie Nr MK.0050.2.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15.02.2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego.

-Zarządzenie Nr MK.0050.1.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 02.02.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy nieodpłatnego udostępnienia części nieruchomości.

 - Zarządzenie Nr OS.0050.1.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 29.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli.

- Zarządzenie  Nr OS.0050.2.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 29.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla szkół podstawowych.

- Zarządzenie Nr MK.0050.11.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie odpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości  gminnych.

- Zarządzenie Nr MK.0050.13.2016 Wójta Gminy Świętajno   z dnia 5 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną i bezterminową służebnością presyłu nieruchomości położonej w miejscowości Piasutno, obręb geodezyjny Piasutmo.

- Zarządzenie Nr MK.0050.14.2016 Wójta Gminy Świętajno z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych.

Dokument utworzył(-a):  Jerzy Janowski  (10.02.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (10.02.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (02.02.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (02.02.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
24728335 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^