BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rok 2015

- Zarządzenie Nr MK.0050.1.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 02.01.2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości Skarbu Państwa.
- Zarządzenie  Nr Or 0050.5.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie  Zielone.
- Zarządzenie Nr Or 0050.6.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Piasutno.
- Zarządzenie Nr Or 0050.7.2015 Wójta  Gminy Świętajno z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chochół.
- Zarządzenie Nr Or 0050.8.2015  Wójta Gminy Świętajno z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kolonia.
- Zarządzenie Nr Or 0050.9.2015  Wójta Gminy Świętajno z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Stare Czajki.
- Zarządzenie Nr Or 0050.10.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Jerominy.
- Zarządzenie Nr Or 0050.11.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Spychowo.
- Zarządzenie Nr Or 0050.12.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Świętajno.
- Zarządzenie Nr Or 0050.13.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Jeruty.
- Zarządzenie Nr OS.0050.1.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia obowiązków dyrektorów szkół.
- Zarządzenie Nr Or 0050.2.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do organizacji Dożynek Powiatowych w Gminie Świętajno w 2015 r.
- Zarządzenie Nr Or 0050.16.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc, przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych, na obszarze gminy Świętajno.
- Zarządzenie Nr Or 0050.14.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowe Czajki i Cis.
- Zarządzenie Nr Or 0050.15.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Jerutki.
- Zarządzenie Nr Or 0050.17.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2015 r.
- Zarządzenie Nr OS.0051.2.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w oparciu o zasady określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- Zarządzenie Nr Or 0050.18.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętajno.
- Zarządzenie Nr Or 0050.19.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw współpracy międzyregionalnej w Gminie Świętajno.
- Zarządzenie Nr Mk.0050.4.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 25.03.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym nr 34 w miejscowości Długi Borek wraz ze sprzedażą udziału w działce siedliskowej nr 144/3 na rzecz najemcy lokalu.
- Zarządzenie Nr OS 0050.3.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20.03.2015 r. w sprawie przyznania dyrektorom szkół (placówek oświatowych) dodatku motywacyjnego.
- Zarządzenie Nr MK.0050.3.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26.03.2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych o numerach 3 i 4 położonych w budynku przy ul. Mazurskiej 12 w miejscowości Spychowo na rzecz najemców.
- Zarządzenie Nr Or 0050.22.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Konrady.
- Zarządzenie Nr Or 0050.23.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Biały Grunt.
- Zarządzenie Nr Or 0050.24.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Długi Borek.
- Zarządzenie Nr Or 0050.25.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Koczek.
- Zarządzenie Nr MK.0050.5.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych: o nr ewid. 40/1 położonej w miejscowości Jerutki, o nr ewid. 13/77 położonej w miejscowości Połom.
- Zarządzenie Nr Or. 0050.26.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania w gminie Świętajno obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr Or 0050.29.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie.
- Zarządzenie Nr Or 0050.27.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania w gminie Świętajno koordynatora do spraw Obsługi Informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr Or 0050.28.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania w gminie Świętajno operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr Or 0050.31.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Kolonii, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr OS 0050.4.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16.06.2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie.
- Zarządzenie Nr OS 0050.5.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16.06.2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach.
- Zarządzenie Nr MK.0050.6.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością gruntową działki o nr ewid. 13/40 na rzecz działki o nr ewid. 13/6.
- Zarządzenie Nr MK.0050.7.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kolonia, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. 
- Zarządzenie Nr Os 0050.6.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach.
- Zarządzenie Nr Os 0050.7.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie.
- Zarządzenie Nr Te 0050.1.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego "Atrakcje przyrodnicze z terenu gminy Świetajno".
- Zarządzenie Nr OS 0050.8.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 22.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie.
- Zarządzenie Nr OS 0050.9.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 22.06.2015 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach.
- Zarządzenie Nr OS 0050.10.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 22.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
- Zarządzenie Nr OS 0050.11.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 22.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
- Zarządzenie Nr OS 0050.12.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 03.08.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach.
- Zarządzenie Nr MK.0050.8.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 06 sierpnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kolonia, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.
- Zarządzenie Nr MK.0050.9.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17.08.2015 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. 600/4 położonej w miejscowości Świętajno w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej o nr ewid. 601, stanowiącej własność nabywcy.
- Zarządzenie Nr MK.0050.12.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 07.09.2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości Skarbu Państwa.
- Zarządzenie Nr MK.0050.13.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 08.09.2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości Skarbu Państwa.
- Zarządzenie Nr MK.0050.15.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 04.11.2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości Skarbu Państwa.
- Zarządzenie  Nr MK.0050.16.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 04.11.2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości Skarbu Państwa.
- Zarządzenie Nr MK.0050.20.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 03.12.2015 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. 597/4 położonej w miejscowości Świętajno, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej o nr ewid. 595, stanowiącej własność nabywcy.
- Zarządzenie Nr MK.0050.2.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy nieodpłatnego udostępniania części nieruchomości.
- Zarządzenie Nr MK.0050.10.2015  Wójta Gminy Świętajno z dnia 20.08.2015 r. w sprawie odpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości , nieruchomości stanowiących własność: Pana Wiesława Kozioł i  Pani Moniki  Dawid.
- Zarządzenie Nr MK.0050.11.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 317/6 położonej w miejscowości Powałczyn.
- Zarządzenie Nr MK.0050.14.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy nieodpłatnego udostępniania części nieruchomości.
- Zarządzenie Nr MK.0050.17.2015  Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 listopada 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy nieodpłatnego udostępniania części nieruchomości.
- Zarządzenie Nr MK.0050.18.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy nieodpłatnego udotępniania części nieruchomości.
- Zarządzenie Nr MK.0050.19.2015 Wójta Gminy Świętajno z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy nieodpłatnego udostępniania części nieruchomości.

Dokument utworzył(-a):  Jerzy Janowski  (02.01.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (02.01.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (21.03.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (21.03.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
24724012 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^