BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Referat Organizacyjny

Referat  Organizacyjny

W skład referatu Organizacyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy :
- ds kadr -  inspektor Jolanta Łońska,
- ds obywatelskich - inspektor Jerzy Janowski,
W ramach referatu działa Biuro Rady Gminy - inspektor Barbara Skonieczna.
Tel:  (089) 623 20 60;   / sekretariat urzędu, kadry, działalność gospodarcza/ (089) 623 20 82  / obrona cywilna, archiwum, straż pożarna, informatyka / (089) 623 20 75 / biuro Rady Gminy, pełnomocnik Wójta ds proifilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/.

Nadzór nad działalnością Referatu sprawuje  Sekretarz  Gminy.

Zadania Referatu
Referat  Organizacyjny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty  i samodzielne stanowiska określone w §14 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) opracowywanie propozycji  zmian struktury organizacyjnej urzędu oraz projektów regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
2) prowadzenie informacji o funkcjonowaniu urzędu  w zakresie zadań referatów oraz właściwości jednostek organizacyjnych gminy.
3) prowadzenie spraw związanych ze skargami, wnioskami, interwencjami oraz interpelacjami,
4) okresowe kontrole obiegu dokumentów i trybu załatwiania spraw,
5) prowadzenie kancelarii, archiwum urzędu, biblioteki, tablic informacyjnych,
6) organizowanie narad kierowników referatów i jednostek organizacyjnych gminy,
7) prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
8) organizacja wyborów prezydenckich, do sejmu i senatu RP, do rady gminy oraz referendów,
9) prowadzenie spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji urzędu,
10) prowadzenie pracowni poligraficznej,
11) zaopatrzenie materiałowe i techniczne na cele administracji, zakup inwentarza ruchomego, materiałów  i pomocy biurowych , druków i formularzy oraz konserwacja sprzętu biurowego,
12) prowadzenie działalności socjalnej urzędu,
13) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,
14) prowadzenie obsługi administracyjnej organów gminy - prowadzenie biura,
15) prowadzenie spraw z zakresu udziału gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, stowarzyszeniach, fundacjach, współpraca z sejmikiem samorządowym,
16)prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,
17) nadzór nad działalnością OSP,
18) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
19) prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,
20) prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych, oświadczeń o działalności gospodarczej, zgłoszeń do rejestru korzyści,
21) prowadzenie spraw z zakresu Biuletynu Informacji Publicznej,
22) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z prasą oraz innymi mediami.
2. Prowazdenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych w urzędzie  odbywa się poprzez działania uprawnionych podmiotów, w tym pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i pion ochrony. Zakres działania oraz kompetencji w/w, określają odrębne przepisy.

Dokument utworzył(-a):  Jerzy Janowski  (13.01.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (13.01.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (19.01.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (19.01.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
23345511 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^