BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Referat Techniczny

Referat Techniczny

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
- Kierownik Referatu : mgr inż. Maciej Templin ; Tel: 89 623 20 77
- ds.  rozwoju i promocji Gminy  - Z-ca Kierownika referatu - podinspektor mgr inż. Adrian Polita ;Tel: 89 623 20 78
- ds. planowania przestrzennego - podinspektor mgr inż. Jolanta Majewska ; Tel: 89 623 20 64
- ds. infrastruktury technicznej - podinspektor mgr inż. Jolanta Górska ; Tel: 89 623 20 64
- ds   funduszy zewnętrznych i programów pomocowych - młodszy referent Wojciech Lenkiewicz ; Tel.89 623 20 80
-ds.gospodarki nieruchomościami - młodszy referent Ewelina Bors ; Tel:89 623 20 84
-ds.zarządzania zasobami - młodszy referent Angelika Gołaś ; Tel:89 623 20 66
-ds.rolnictwa i leśnictwa -młodszy referent Adrian Lipka ; Tel:89 623 20 66


Zadania  Referatu
Referat Techniczny  poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §14 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) opracowywanie programów i planów inwestycji oraz sporządzanie sprawozdań i rozliczeń z ich wykonania,
2) organizowanie przetargów na wykonawstwo prac projektowych i robót budowlano- montażowych,
3) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, robót budowlanych, modernizacji i remontów,
5) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, wyposażenie ich w urządzenia komunalne oraz sieć uzbrojenia terenu,
6) prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
7) określenie zespołów i pojedynczych obiektów dawnej zabudowy wymagających uporządkowania,
8) prowadzenie spraw z zakresu zabytków na terenie gminy,
9) prowadzenie spraw z zakresu ekologii, ochrony środowiska, w tym kontrola jednostek i instytucji w ramach posiadanych uprawnień,
10) prowadzenie spraw z zakresu łączności i telekomunikacji,
11) prowadzenie spraw z zakresu energetyki i oświetlenia ulic
12) prowadzenie zagadnień gospodarki nieruchomościami gminnymi,
13) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu własności rolnej skarbu państwa , na podstawie odrębnego porozumienia,
14) planowanie i nadzór nad realizacją opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz na cele gospodarki gruntami ,
15) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy gminy,
16) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem praw do gruntów ,
17) prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu oraz jego wykonywania,
18) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
19) obsługa transakcji zbycia nieruchomości lub ich części , w tym sprzedaż mieszkań komunalnych,
20) prowadzenie zbioru aktualnych map ewidencji zasobów gruntów ,
21) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi ,
22) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa
23) współdziałanie ze służbami weterynaryjną oraz kwarantanny i ochrony roślin
24) organizacja przetargów na zbycie lub dzierżawę mienia stanowiącego własność gminy ,
25) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
26) komunalizacja mienia ,

Dokument utworzył(-a):  Maciej Templin  (28.05.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (13.01.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (17.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (17.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
24975856 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^