BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ŚWIĘTAJNO


Siedziba:
12-140 Świętajno
ul. Spółdzielcza 4 
Tel.: 89 6231820
         516731370
         516731371
E-mail: gzdo@wp.pl

Dyrektor
Wioleta Janowska
 
 Przedmiotem działania Centrum :
Uchwała Nr XXVIII/168/2016 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno.                                              

STYPENDIUM  SZKOLNE NA  ROK 2018/2019

                                                       Wójt Gminy Świętajno
zaprasza do składania w terminie od dnia 20 sierpnia 2018 r. wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego.
Pomoc w formie stypendium szkolnego jest udzielana uczniom do ukończenia 24 roku życia, którzy w roku szkolnym  2018/2019 rozpoczynają lub kontynuują naukę w:
1. szkole podstawowej,
2. gimnazjum,
3. szkołach ponadpodstawowych.

Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 514,00 zł netto, dochód  z  gospodarstwa  rolnego  wynosi 288 zł /ha przeliczeniowy.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.
Wniosek należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno, ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno,  w terminie do 15 września 2018 roku.
Do wniosków należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast  zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wnioski dostępne są w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno, ul. Spółdzielcza 4  w Świętajnie  oraz w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy.

/wniosek do pobrania/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego z kolorową drukarką, aparatów fotograficznych do projektu konkursowego "Uczymy się aby działać"


Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę słowników polsko-niemicki, niemiecko-polski, polsko-angielski, angielsko-polski, do projektu konkursowego "Uczymy się aby działać" 

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych do projektu konkursowego „Dążymy do sukcesu” . plik do pobrania:   Zał. N 2: Zał. Nr 1

Gminny Zespół ds Oświaty ; ul. Grunwaldzka 15 ; 12 - 140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę kostiumów i elementów dekoracji do projektu konkursowego „Dążymy do sukcesu”.

Gminny Zespół ds Oświaty ; ul. Grunwaldzka 15 ; 12 - 140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę mikroskopów, programów przyrodniczych oraz teczek badacza do projektu konkursowego „Dążymy do sukcesu”.

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na sprawowanie opieki w autokarze nad uczniami po zajęciach projektowych w ramach projektu konkursowego „Dążymy do sukcesu”.

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na dostawę kostiumów i elementów dekoracji do projektu konkursowego „Dążymy do sukcesu”.

 

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno , zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu nagłaśniającego do projektu konkursowego „Dążymy do sukcesu”.Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na dostawę zestawu oświetleniowego do projektu konkursowego „Dążymy do sukcesu”.

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na stanowisko  instruktor fotografii  do projektu konkursowego "Możemy więcej".  

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na stanowisko  instruktor zajęć informatycznych do projektu konkursowego "Możemy więcej".  

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na stanowisko  instruktora edukacji regionalnej do projektu konkursowego "Możemy więcej".

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na stanowisko instruktora zajęć teatralnych do projektu konkursowego "Możemy więcej".

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych do projektu konkursowego "Możemy więcej".

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę pieczątek do projektu konkursowego Możemy więcej”

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na  usługi transportowe do projektu konkursowego Możemy więcej”

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę  banera reklamowego do projektu konkursowego Możemy więcej” 
/ załącznik nr 2 /
 ,   Informacja   uzupełniająca  do  treści zapytania ofertowego 

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na dostawę kostiumów i elementów dekoracji do projektu konkursowego "Możemy więcej" 
Uzupełnienie do zapytania ofertowego

Gminny Zespół ds Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na zakwaterowanie i wyżywienie 4 opiekunów i 45 uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu

Gminny Zespół ds Oświaty; ul. Grunwaldzka 15 ; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Koordynatora projektu do projektu pn. Czas na lepsze jutro.

Gminny Zespół ds Oświaty; ul. Grunwaldzka 15 ; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Specjalisty ds. finansów do projektu pn. Czas na lepsze jutro.

Gminny Zespół ds Oświaty; ul. Grunwaldzka 15 ; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych do projektu pn. Czas na lepsze jutro.

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem 4 opiekunów i 45 uczestników w Zakopanem w dniach 21 – 24. 05. 2014 r. z  projektu „Dążymy do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Zespół ds Oświaty; ul. Grunwaldzka 15 ; 12-140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Kierownika projektu do projektu pn. Czas na lepsze jutro.   


Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15 ; 12 – 140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na dostawę pakietu uczestnika w ramach projektu konkursowego pn. „Czas na lepsze jutro”

Gminny Zespół ds. Oświaty ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostarczenie cateringu w formie drugiego dania dla uczestników projektu „Czas na lepsze jutro”.

Gminny Zespół ds. Oświaty zaprasza do złożenia oferty na sprawowanie opieki w nad uczniami w autokarze po zajęciach projektowych oraz w czasie wyjazdów na zajęcia warsztatowe w ramach projektu konkursowego „Czas na lepsze jutro”.

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem i uczniów opiekunów w ramach projektu „Czas na lepsze jutro”.

 

 

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć dziennikarskich oraz zajęć z grafiki prasowej w ramach projektu konkursowego „Czas na lepsze jutro”.


Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości w grupie 2  w ramach projektu konkursowego „Czas na lepsze jutro”.

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych „Komunikacja interpersonalna”, „Asertywność i sztuka autoprezentacji”w ramach projektu konkursowego „Czas na lepsze jutro”.


Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno; zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowo – multimedialnego wraz z jego złożeniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie msc. Świętajno, ramach projektu konkursowego „Czas na lepsze jutro”. - UWAGA!  Nastąpiła zmiana zapytania ofertowego wraz ze zmianą terminu składania ofert

Uzupełnienie do zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowo - multimedialnego wraz z jego złożeniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie msc. Świętajno.

Gminny Zespół ds. Oświaty; ul. Spółdzielcza 4; 12 – 140 Świętajno zaprasza do złożenia oferty na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem 5 opiekunów i 48 uczestników projektu „Czas na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wysokość podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby dzieci / korekta /
 

 

 Dokument utworzył(-a):  mgr Lucyna Kula  (13.01.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (13.01.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Piotr Kalinowski  (23.07.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Piotr Kalinowski  (23.07.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
22368079 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^