BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świętajnie


Godziny urzędowania
Poniedziałek 7:15 - 15:15
Wtorek 7:15 - 15:15
Środa 7:15 - 15:15
Czwartek 7:15 - 15:15
Piątek 7:15 - 15:15

    Kontakt:
Pracownicy socjalni - tel. 606 412 901
Świadczenia  rodzinne i wychowawcze - tel. 694 467 245
Kierownik GOPS  - tel. 694 467 340
e-mail: gopsswietajno@poczta.onet.pl 
strona: www.gops-swietajno.pl

    Dane adresowe:
12-140 Świętajno
ul. Spółdzielcza 4
NIP: 745 15 98 612 REGON: 004459787

    Kierownik

Ewa Gronowska

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie działa na podstawie statutu  przyjętego uchwałą Rady Gminy w Świętajnie   Nr XVI/116/2012  z dnia 29 maja 2012 r. 

POMOC SPOŁECZNA

       Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w ośrodku pomocy społecznej osobiście lub pisemnie.
Wniosek może również złożyć przedstawiciel ustawowy za zgodą wnioskodawcy. 

Z pomocy społecznej można uzyskać następujące świadczenia:

- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy
- zasiłek celowy specjalny
- dożywianie dzieci
- kompletowanie dokumentów do umieszczenia w domach pomocy społecznej
- sprawienie pogrzebu
- praca socjalna 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

         1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

        1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów w/w lub innych
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej
od 1 października 2012r.

a)     Dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł
b)    Dla osoby w rodzinie – 456 zł
c)     Maksymalna wysokość zasiłku stałego – 529 zł
d)    Dochód z ha przeliczeniowego - 250 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kwot kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


                                                          ŚWIADCZENIA RODZINNE

  Świadczenia rodzinne przysługują :

- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczypospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenia rodzinne przysługują powyższym osobom, jeżeli zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:

- zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydawane przez   właściwy  urząd  skarbowy,
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
- oświadczenia o deklarowanych dochodach w przypadku osoby prowadzącej działalność na
podstawie ryczałtu lub karty podatkowej,
- nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
- inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

 Zasiłek rodzinny 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012r. do dnia 31 października 2014 r. kwoty te wzrastają odpowiednio:

- z 504 zł. do 539 zł.
- z 583 zł. do 623 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie od 1 listopada 2012r.:

a)      77,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b)     106,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

c)      115,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:  

- 18 roku życia
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:       

- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w
rodzinie zastępczej
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
-dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
-osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
    
a/ rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
    
b/ojciec dziecka jest nieznany
    
c/ powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało 
         oddalone
     
d/ sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
         
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz  
         tego
dziecka

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Zasiłek pielęgnacyjny  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia
- osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu lub
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z póź. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji , albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000,00 zł. Przysługuje bez względu na dochód, wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -  w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,  jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże
nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia
kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w rodzinie zastępczej;
2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
3) zawarła związek małżeński.

                                                               DODATKI MIESZKANIOWE
Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr  71, poz. 734, z późn. zmianami),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
  1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2) członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  3) osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
  4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej  dniu złożenia wniosku.

 • Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie  z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora.

 • Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią" w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  1) 35m2 - dla 1 osoby,
  2) 40m2 - dla 2 osób
  3) 45m2 - dla 3 osób,
  4) 55m2 - dla4 osób
  5) 65m2 - dla 5 osób,
  6) 70m2 - da 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

 • Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

 • Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

 • Podstawą odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego może być rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy ustalona na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego

 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 • Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 • Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowana należności.

 • Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

 • W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowana należności. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi  w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

 • Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej d pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt.

DODATEK ENERGETYCZNY
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), od 1 stycznia 2014 r. uzyska  prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba:
1.      której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
2.      która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
3.      która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie tel. 89 622 62 50 .

DZIAŁANIA  NA  RZECZ  RODZINY 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie zaprasza do złożenia ofert na stanowisko pracy : pracownik socjalny w ramach realizacji projektu systemowego pn." Aktywizacja szansa na lepsze jutro". /treść ogłoszenia do pobrania/

Baza  danych dotycząca  instytucji oraz placówek świadczących pomoc rodzinie

 
 
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie lider projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7. 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym informuje, że stronami partnerstwa są;
 1. Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo” z siedzibą w Spychowie
 2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rozogach
 3. Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Kreolia – Kraina Kreatywności” w Jerutkach
Zakres zadań Lidera partnerstwa oraz partnerów przedstawia się następująco:
 Lider partnerstwa:
- zarządzanie projektem;
- monitoring i ewaluacja;
- zapewnienie obsługi księgowej
- zawieranie i podpisywanie umów
- promocja projektu
- powierzenie przygotowania i przeprowadzenia postępowań z zakresu PZP specjaliście ( zlecenie usługi )
- zapewnienie opiekuna MKIS w Świętajnie
 
Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”
            - rekrutacja uczestników projektu
            - promocja projektu
            - monitoring i ewaluacja realizacji projektu w filii MKIS w Spychowie
            - organizacja warsztatów twórczej aktywności i zajęć sportowych
            - zapewnienie opiekuna filii MKIS w Spychowie
 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rozogach
            - promocja projektu
            - monitoring i ewaluacja realizacji projektu w Świętajnie
            - warsztaty psychologiczne
            - warsztaty z doradztwa zawodowego
            - profilaktyka uzależnień
            - warsztaty twórczej aktywności
           
Fundacja „ Kreolia – Kraina Kreatywności” w Jerutkach
            - promocja projektu
            - rekrutacja uczestników
            - monitoring i ewaluacja realizacji projektu w filii MKIS w Jerutkach
            - organizacja warsztatów twórczej aktywności i zajęć sportowych
            - zapewnienie opiekuna filii MKIS w Jerutkach
           
                                                                                                 Kierownik GOPS
                                                                                                 Ewa Gronowska
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Stowarzyszenie Klub "Pro Publico Bono" w Szczytnie w Partnerstwie z: Gminą Szczytno/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, Gminą Rozogi/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rozogach, Gminą Świętajno/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętajnie 
realizuje projekt konkursowy "CENTRUM AKTYWNOŚCI -SZANSĄ DLA  CIEBIE" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji    opiekuna  CA  w ramach projektu konkursowego "CENTRUM AKTYWNOŚCI - SZANSĄ DLA CIEBIE".          
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego „ TWOJA SZANSA-krok drugi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 
 

 

 

 
 
 

 O G Ł O S Z E N I E
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego „ TWOJA SZANSA-krok drugi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji trenera zajęć rekreacyjno-sportowych  w ramach projektu konkursowego „CENTRUM AKTYWNOŚCI – Szansą dla Ciebie” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie zaprasza do złożenia oferty na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu konkursowego „ TWOJA SZANSA – krok drugi” /umowa zlecenie/- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informacja o wyborze trenera zajęć sportowo - rekreacyjnych

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowodzonego w trybie przetargu nieogroniczonego na ,,ZORGANIZOWANIE  I  PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH' WYJAŚNIENIE - treści specyfikacji   istotnych warunków zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych"

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu TWOJA SZANSA-krok drugi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
SIWZ - plik do pobrania

Dotyczy: postępawonia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na,,ZORGANIZOWANIE I RZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH" WYJAŚNIENIE  treści Specvfikacii istotnych warunków zamówienia
 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji  funkcji :
1) Specjalista do spraw organizacji staży
2) Indywidualne pośrednictwo pracy
w ramach projektu konkursowego „TWOJA SZANSA – krok drugi”

Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla uczestników projektu TWOJA  SZANSA - krok drugi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
SIWZ - do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B z projektu "TWOJA SZANSA - krok drugi".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokument utworzył(-a):  Jerzy Janowski  (13.01.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (13.01.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (20.06.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (20.06.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
24976399 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^