BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
 
Wymagane dokumenty
1.    Wypełniony wniosek o udostępnienie danych
2.    Dokumenty potwierdzające istnienie interesu prawnego w otrzymaniu danych (np. wezwanie sądowe, komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych itp.) ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych
3.    W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
4.    Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych
5.    Dowód dokonania opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa (gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
Opłaty
1.    31,00 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych
Opłatę za udostępnienie danych należy wnieść na rachunek Gminy Świętajno: 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001
2.    17,00 zł – opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Gminy Świętajno: 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001
 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Świętajno
sekretariat pokój numer 19 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15
 
Termin i sposób załatwienia
W przypadku złożenia kompletnego wniosku informację o danych osobowych uzyskuje się
w terminie do 7 dni od daty wpływu zapytania.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
 
Podstawa prawna:
ñ Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.)
ñ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
ñ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkani cudzoziemców i rejstru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 836 z późn. zm.)
 
Informacje dodatkowe
1.    Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.)
2.    Osobom i podmiotom , które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą
3.    Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej: wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wyłącznie tych danych o osobie poszukiwanej, które są mu znane (poza imieniem i nazwiskiem należy podać np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego)
4.    Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem – uzyskane z rejestru mieszkańców.
 

Dokument utworzył(-a):  mgr Ewa Żywica - Zastępca Kierownika USC  (16.03.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (12.12.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (28.09.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (28.09.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
22436415 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^