BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej     19.01.2006     
  ∴  Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną     19.01.2006     
  ∴  Udzielanie informacji publicznej na wniosek     19.01.2006     
 
  «   Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o udzielenie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Świętajnie Druk do pobrania
 • Do wniosku należy dołączyć:
  1) Opinię właściwych miejscowo komendantów Powiatowych Policji i Straży Pożarnej oraz kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez policję zagrożeniach.
  2) Opinie właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.
  3) Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
  a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
  b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
  4) Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
  5) Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
  6) Informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób.
  7) Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej.
  8) Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.
  9) Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
  10) Polisę ubezpieczeniową, (Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny)
  11) Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
  12) Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa:
  a) dowódcę Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
  13) Organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz w celu utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób.

  Ponadto dołączyć należy:
  1. Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się będzie impreza. Zgoda powinna zawierać ewentualne uwarunkowania wynikające z ustaw szczególnych zobowiązujących ich do przestrzegania przepisów związanych np. z ochroną dóbr kultury czy przyrody.
  2. Opinię Referatu Technicznego Urzędu Gminy  w  Świętajnie w przypadku imprez związanych z zajęciem pasa drogowego.

  Opłaty:
  1. Opłata skarbowa za wniosek - 5,00 zł. (na podst. art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej).
  2. Opłata skarbowa za załącznik 0,50 zł. (na podst. art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej).
  3. Opłata stała za wydanie decyzji - 76,00 zł. - w znakach opłaty skarbowej.

  Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Świętajnie.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Urzędu Gminy

  Termin załatwienia sprawy:
  Wójt Gminy Świętajno wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jej wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.


  Tryb odwoławczy:
  Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy w  Świętajnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami),
  - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 120 poz. 1298 z 2001r. ze zm.)

  Dodatkowe informacje:
  Organizator imprezy masowej występuje do Wójta Gminy Świętajno z wnioskiem na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 • Dokument utworzył(-a):  Liliana Napiórkowska - Kierownik USC  (19.01.2006)
  Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (19.01.2006)
  Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (09.11.2012)
  Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (09.11.2012)
   
  ^ Strony biuletynu wyświetlono:
  24727320 razy
  Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
  ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
  ^