BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży     18.01.2007     
  ∴  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych     19.01.2006     
 
  «   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem  do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c)  numer w rejestrze przedsiębiorców  lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu sprzedaży,
f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),
2.Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3.Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemna zgodę właściciela, użytkowanika lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zrealizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5.Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
6. Oswiadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim - w przypadku kontynuacji sprzedaży.
Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
1. 37 500 zł dla napojów alkoholowycho zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2. 37 500 zł  dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 %  alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3. 77 000 zł dla napojów  alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
(Na podst. art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1231 z póź.zm.)
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej. Opłata  wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowymobjętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do  31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendażowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej  do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzdaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
1) 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
2) 1,4  % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5 % alkoholu do 18 %  alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
3) 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 %
(na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października  1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i pzreciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm.).

Numer  rachunku Urzędu Gminy w Świętajnie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie O/Świętajno  Nr 35883810282005020001980001

Miejsce złożenia dokumentów:  Sekretariat Urzędu Gminy w Świętajnie
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna: Podinspektor -mgr  Ewa Rosłoń. (89) 623 20 71

Tryb odwoławczy:
Na podstawie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Świętajno po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia , na które służy stronie zażalenie.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,
b) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.
3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż  4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.
4. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych  nie może być usytuowane bliżej niż 30 m. licząc rzeczywistą drogę dojścia od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektów : kultu religijnego, cmentarzy, szkół, placówek wychowawczo-religijnych.
5. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może odbywać się na terenie plaż  i falochromów.
6. Warunkiem prowadzenia sprzedaży  napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
a) posiadanie zezwolenia
b) posiadanie opłaty,
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiebiorców posiadających  odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
d) w terminie do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku lalendarzowego objętego  zezwolenie, okazanie przedsiebiorcy zaopatrującemu  dany punkt sprzedazy  napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzajacego dokonanie opłaty,
e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiacego punkt sprzedaży,
f) wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objetym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych  zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
h) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym  wymogi określone przez radę gminy,
i)przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
7. Zezwolenie cofa się w przypadku:
a) nieprzestrzegania określonych w ustwie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

  • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzexwym, na kredyt lub pod zastaw,
  • spredaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w osrodkach szkoleniowych,
  • sprzedaży, podawania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych,

b) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedazy lub najbliższej okolicy, zakłócenia porzadku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedazy , gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porzadku publicznego,
d) wprowadzania do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
e)przedstawienia fałszywych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
8. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.
9. Zezwolenie wygasa w przypadku:
a) likwidacji punktu sprzedaży,
b) upływu terminu ważności zezwolenia,
c) zmiany  rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e) niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.
10. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania      stosownej opłaty w określonych terminach może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
11. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.
12. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 9 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
13. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż .Z
14. Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Gminy Świętajno.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i pzreciwdziałaniu alkoholizmowi( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm.)
- Uchwała Nr XXVI/248/2002 Rady Gminy Świętajno z dnia 12.03.2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i warunki sprzedaży tych napojów.
- Uchwała Nr IV/29/03 Rady Gminy Świętajno z dnia 24.02.2003 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

 


Dokument utworzył(-a):  mgr Ewa Rosłoń - podinspektor  (18.01.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (18.01.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (09.11.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (09.11.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
24725622 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^